Zendokan

Tai Chi Hsing I Ba Gua

Seminar Crete, Rodakino 2019, 20.05. – 23.05./ 26.05. – 30.05.

20.05. – 23.05.: Ba Gua Zhang

27.05. – 30.05.: Tai Chi Chuan, Chi Gung, Gods in Clouds

Greece, Crete, (Rodakino).