Zendokan

Tai Chi Hsing I Ba Gua

Seminar Kreta 2018, 20.05. – 30.05.

20.05. – 25.05.: Wu Stil Tai Chi Chuan, Chi Gung Standing and Moving Principles.

27.05. – 30.05.: Ba Gua Zhang:  Palm Changes, Walking, Standing Postures, Applications, Rou Shou.

Crete, Rodakino.